De Assels

Graslanden vol leven

De Assels is een parel van een meersen- gebied. De spoorweg Brussel-Oostende verdeelt het natuurgebied in de centrale meersen en de Hoge Blaarmeersen. De Oude Leie slingert zich door het land- schap en vormt een natuurlijke begren- zing tussen de laaggelegen meersen en de hoger gelegen donk.

Het meersenlandschap bestaat uit soortenrijke graslanden, doorweven met sloten. In het water getuigen bittervoorn, grote spinnende watertor, waterschor- pioen en zwanenmossels van een hoge waterkwaliteit. In de slootranden vind je waterbies, pijlkruid, zwanenbloem, grote egelskop en rode waterereprijs. Aan de overkant van de Leie ligt de Hoge Lake, een open meersengebied waar altijd ganzen aanwezig zijn.

Centraal in de meersen broedden tot voor kort weidevogels als grutto en kievit. De terugkeer van de vos naar onze contreien heeft het die grondbroeders echter moei- lijk gemaakt, zodat we onze mascotte, de grutto, nu moeten missen. Een verhaal van veranderende ecologische evenwich- ten in de natuur.

Langs de sloten broeden nog altijd vogels als krakeend, rietgors, bosrietzanger en kuifeend. Aan de Boterput vind je dodaars, kleine karekiet en ijsvogel.

Grote ratelaar en echte koekoeksbloem kleuren in het voorjaar de graslanden. Veldgerst komt in Vlaanderen niet frequent voor, maar in de Assels doet die bijzondere soort van zeer oude graslan- den op zware kleibodems het goed. In de Hoge Blaarmeersen zet Natuurpunt Belgische trekpaarden in bij het natuur- beheer. Het lager gelegen en natste deel wordt in de winter en in het broedseizoen niet begraasd. Zo krijgen overwinterende watervogels en broedende weidevogels er weer meer kansen.

Voor informatie over
wandelingen door
de Assels
klik op de kaart