De Keuzemeersen en de Beelaertmeersen

Onbekend maar toch bemind

De Keuzemeersen in Drongen worden doorsneden door de E40. Toch is dit een heel waardevol natuurgebied. Elke winter zoeken watersnippen hier beschutting in de natte graslanden. De knotwilgen en de houtkanten rond de weilanden zijn ideale nestplaatsen voor steenuilen. Vanop de oude oeverwal kan je zien hoe het Leielandschap overgaat van drogere graslanden naar de natste vegetaties in het centrale deel en weer naar drogere graslanden op de kouter ank van de Keuzekouter. Natuurpunt herstelt er de oorspronkelijke graslandvegetatie na jarenlange bemesting. Typische planten als waterbies, zomprus, pinksterbloem, reukgras, egelboterbloem, holpijp en pijptorkruid voelen zich hier al goed thuis. Roodborsttapuit, rietgors, sprinkhaanzanger, slobeend, kievit en waterral maken er opnieuw hun nest.

Kwel brengt leven

De Beelaertmeersen zijn een heel natuurrijk gebied. Dankzij kwelwater vinden we hier een typische vegetatie met in het voorjaar dotterbloem, pinksterbloem, echte koekoeksbloem, holpijp, egelboterbloem en muizenstaartje. Er is ook een groot blok moerasspirearuigte aanwezig. De sloten staan vol waterviolier, stomp fonteinkruid en pijptorkruid. Ook de avifauna mag er zijn. In de winter vind je hier veel watersnippen en ook bokje, waterpieper en rietgors. Vaste broedvogels zijn blauwborst, bosrietzanger, rietgors en ijsvogel.

Goedingekouter

Deze droge, iets hoger gelegen zandige kouter hoort bij het oude akkerland van de dorpsgemeenschap Afsnee. De kouter heeft een uitgesproken open aspect en bestaat vooral uit blokvormige percelen. Jammer genoeg is het gebied ook deels versnipperd door de E40 en de verder oprukkende bebouwing.

Natuurpunt Gent werkt hier samen met de plaatselijke landbouwer, bioboeren, een echtpaar dat een hoeve in eigendom heeft en OCMW Gent aan een veelbelovend initiatief om een biolandbouwproject en een stadsboerderij uit te bouwen en tegelijk de biodiversiteit te bevorderen.