Welkom in Natuurpark Levende Leie

De streek rond de Leie tussen Deinze en Gent is ecologisch zo waardevol dat Natuurpunt wil werken aan één groot Natuurpark Levende Leie. De Natuurpuntafdelingen in Deinze en Gent, met de werkgroep Assels en de kern Deurle-Latem, beheren al heel wat natuurgebieden in de Leievallei.

Het ligt voor de hand om die gebieden met elkaar te verbinden tot een natuur- park met een oppervlakte van 1200 hectare. Daarin moet de bescherming van de natuurwaarden centraal staan.
Dat versterkt meteen ook de identiteit van de streek en maakt de hele Leiestreek nog aantrekkelijker.

Overheden, verenigingen en bedrijven uit allerlei sectoren zoals erfgoed, cultuur, toerisme, horeca en landbouw die zich achter deze visie scharen, kunnen het natuurpark steunen als partner en de doelstellingen ervan uitdragen. Zo kan de Leievallei tussen Deinze en Gent zich ontwikkelen tot een aaneengesloten en robuust ecologisch gebied met vochtige tot natte hooilanden en graasweiden, waarin bossen en beken op een natuurlijke manier overgaan in drogere valleiflanken. We streven naar een halfopen valleilandschap zonder perceelgrenzen met heel boeiende natuur: een mozaïek van grasland, ruigte, moeras, rietland en spontaan groeiende bostypes. Vanzelfsprekend is er ook plaats voor agrarisch natuurbeheer met aandacht voor de biodiversiteit.

Daardoor krijgt het natuurpark een bijzondere meerwaarde voor de bewoners en bezoekers, met aantrekkelijke mogelijkheden voor natuur- en cultuurbeleving en zachte recreatie. Het landschap aan de Leieoevers heeft nu al een grote aantrekkingskracht met zijn rivierbochten, open ruimte, pittoreske dorpen, rijke geschiedenis en culturele uitstraling. De natuurontwikkeling zal de woonkwaliteit langs de Leie alleen maar versterken.

De Leie: rivier van het laagland

De Leie, een schilderachtige rivier van de laagvlakte, heeft door de eeuwen heen vorm gegeven aan een veelzijdig en dynamisch valleigebied. De rivier heeft het huidige landschap gevormd en ligt aan de basis van het ontstaan van de typische meersen en meanders. In Vlaanderen liet de Leie haar invloed gelden in een 75 km2 groot gebied: de Leievallei. Vandaag heeft de rivier haar karakter enkel nog behouden over een traject van 25 km tussen Deinze en Gent: met een klein verval, veel meanders en een overstromingsvlakte.

Er ontstond een wirwar van afgesneden meanders, meersen, moerassen en natte, soortenrijke hooilanden. Hoge en lage waterstanden zorgden voor een grote diversiteit. De overstromingsdynamiek, de holle en bolle oevers en het slingerende karakter van een vlakterivier vormen nu de basis voor een langgerekt wandel- en fietsparadijs.

De vallei van de Levende Leie

Dit is een streek die bescherming verdient! Geprangd tussen de historische steden Gent en Deinze wist de Levende Leie al in de negentiende eeuw schilders, dichters en andere kunstenaars te boeien. De aantrekkingskracht van de Leie was zo sterk dat Sint-Martens-Latem uitgroeide tot een van de belangrijkste schilders- dorpen van België. Ook nu nog is de Leievallei gegeerd als groen inspirerend kader. Samen met talrijke partners speelt Natuurpunt hier een trekkersrol om het typische landschap met zijn natuurwaar- den te beschermen en te herstellen. Op die manier versterken we het eigen karakter van de streek. Natuurpark Levende Leie, een riviervallei om te ontdekken, te proeven, te koesteren en te beschermen.